Nguồn vốn nước ngoài tiếp tục đổ vào thị trường bán lẻ

.
Nguồn: dothidiaoc.com