SII: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành và Giám đốc kỹ thuật

.

Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành và Giám đốc kỹ thuật như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn