BSI: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn