BSI: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn