GMC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Thu Hương

.

Nguyễn Thị Thu Hương thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn