D2D: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Thái Vũ Đoài

.

Thái Vũ Đoài thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn