Phải nộp bảo đảm dự thầu ngay sau khi mua hồ sơ?

.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Hữu Phát - TP. Hà Nội đặt câu hỏi như sau: Hiện nay Luật Đấu thầu quy định thời gian thực hiện bảo đảm dự thầu là trước thời điểm đóng thầu.

Tôi xin hỏi, để tránh trường hợp có nhiều nhà thầu mua hồ sơ mời thầu mà không muốn thực hiện trách nhiệm dự thầu thì có thể quy định cụ thể về thời gian thực hiện bảo đảm dự thầu hay không? Chẳng hạn quy định phải nộp bảo đảm dự thầu sau tối đa 5 ngày kể từ ngày mua hồ sơ mời thầu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm d, Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định bên mời thầu phải tiếp nhận hồ sơ dự thầu của tất cả nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận hồ sơ mời thầu trực tiếp từ bên mời thầu.

Trường hợp chưa mua hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu trước khi hồ sơ dự thầu được tiếp nhận.

Đối với trường hợp của ông Phát, bảo đảm dự thầu là một phần của hồ sơ dự thầu và bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận theo quy định nêu trên.

Việc quy định chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày mua hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nộp bảo đảm dự thầu là không phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn